გამომცემელი

უსტარი

უსტარი

მისამართი: წინამძღვრიშვილის 119, თბილისი 0102 საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 2964081; (+995 790) 964082

ელ. ფოსტა: ustari2010@gmail.com

ვებ გვერდი: www.ustari.ge