ცენტრის შესახებ

ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი შეიქმნა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ. ცენტრის ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით ცენტრზე განსაზღვრულ ასიგნებათა ფარგლებში.

ცენტრი ემსახურება ქართული წიგნისა და ლიტერატურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას, კერძოდ, ქართული ლიტერატურის და უცხოური ლიტერატურის თარგმნის პროცესის განვითარებას, ლიტერატურის მეშვეობით კულტურათშორისო დიალოგის გაღრმავებას და საერთაშორისო ლიტერატურულ და საგამომცემლო სივრცეში საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ინტელექტუალური რესურსის წარმოჩენას.