პროგრამის შესახებ

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ. პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით ამ პროგრამაზე განსაზღვრულ ასიგნებათა ფარგლებში.
პროგრამა ემსახურება ლიტერატურის, წიგნისა და საბიბლიოთეკო სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას, ქვეყანაში ლიტერატურული პროცესის განვითარებას, წიგნისა და ლიტერატურის პოპულარიზაციას და ბიბლიოთეკათა ხელშეწყობას.


პროგრამის მიზნები და ამოცანები

ქართულმა კულტურამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მსოფლიო კულტურის ისტორიაში. ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ქართული წიგნის და ქართული მთარგმნელობითი სკოლის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია. ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია სხვადასხვა პროექტის საშუალებით ხელი შეუწყოს ქართული ლიტერატურისა და წიგნის პოლულარიზაციას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამის უმთავრესი მიზნებია:

 • წიგნის გამოფენების ხელშეწყობა;
 • მთარგმნელობითი პროექტის განხორციელება;
 • ბიბლიოთეკების განვითარება;
 • თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა.


ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამის უმთავრესი ამოცანებია:

 • ორგანიზება გაუწიოს სხვადასხვა კონკურსს;
 • სახელმწიფო სახსრები გაანაწილოს ღია  კონკურენტული მექანიზმით;
 • ხელი შეუწყოს ქართული ლიტერატურის ინტეგრაციას საერთაშორისო სივრცეში.


პროგრამის პრიორიტეტები

2010 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, პრიორიტეტად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებების მხარდაჭერა:

 • „ლიტერატურული გაზეთის“ გამოცემის ხელშეწყობა;
 • თბილისის წიგნის XII საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა;
 • ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაცია;
 • თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერა.